[Top]Hello World~

    阅读全文
YaHei's avatar
YaHei 8月 24, 2017

梯度消失与梯度爆炸

    阅读全文
YaHei's avatar
YaHei 4月 08, 2018

Handson-ML

    阅读全文
YaHei's avatar
YaHei 4月 08, 2018

【搁置】机器学习-吴恩达

做毕设,传统ML的学习暂时搁置~唔~跟周志华的《机器学习》同步施工教学视频源:     阅读全文
YaHei's avatar
YaHei 9月 06, 2017

【搁置】机器学习-周志华

做毕设,传统ML的学习暂时搁置~《机器学习》周志华 - 清华大学出版社     阅读全文
YaHei's avatar
YaHei 8月 27, 2017

【搁置】《机器学习实战》笔记

暂时搁着……师兄说先学理论再看实战QAQ,先暂时搁着吧以下页面均由jupyter生成     阅读全文
YaHei's avatar
YaHei 8月 17, 2017